Användarvillkor

1. Verksamhetsområde och omfattning

1.1

Dessa villkor gäller mellan Snapmed AS, org nr: 917447128 med adressen Vestre Svanholmen 14, 4313 Sandnes , Norge (“Snapmed”) och dig när du registrerar dig som Användare (“Användare”), med avsikt att Snapmed ska kunna ge råd och vägledning genom sin Tjänst (“Tjänsten”). Med Tjänster menar vi digitala applikationer som körs via nätsidor som ägs av Snapmed AS som snapmed.no, snapmed.dk snapmed.se, Snapmed.co m.fl.

Benämningarna ”vi”, ”oss” och ”vår” i dessa användarvillkor hänvisar till Snapmed AS.

1.2

Via Tjänsten kan privatpersoner beställa medicinsk rådgivning om hud från läkare anslutna till Tjänsten. Detta är i huvudsak hudspecialister men kan även vara läkare i slutet av sin specialisttjänstgöring inom Hud- och venereologiska sjukdomar. När läkaren tar emot bilder och beskrivning av tillståndet eller genomför en videokonsultation sker en bedömning. Vid bildkonsultationer kommer bedömningen förmedlas till Användaren via text och vid video förmedlas bedömningen löpande under videokonsultationen och i en skriftlig summering i efterhand. Bedömningen tillgängliggörs på Användarens konto på Snapmeds nätsidor.

1.3

Snapmed är en teknisk förmedlare av rådgivningen som sjukvårdspersonal ger till Användaren. Snapmed ska därför inte ses som tillhandahållare av hälsovård. Avtalet som ingås mellan Användaren och Snapmed, ska bara anses som ett Tjänsteavtal om leverans av en teknisk lösning. Läkarna bär själva ansvaret för innehållet och kvaliteten på den medicinska rådgivning de ger.

1.4

Som Användare ingår du ett avtal med Snapmed genom att samtycka till dessa villkor före beställning av konsultation från läkare, antingen via bild- eller videokonsultation direkt på en av våra nätsidor eller via en samarbetspartner.

1.5

Du som Användare är ansvarig själv för att säkerställa att alla personuppgifter och kontaktuppgifter som uppges är korrekta och uppdaterade. Användaren ska meddela eventuella ändringar till Snapmed snarast möjligt genom att skicka en e-post till support@snapmed.no.

2. Generell information om Kontot och Tjänsten

2.1

Vid underskrift av riktlinjerna och registrering av konto krävs att Användaren har identifierat sig före beställning via BankID, samt att man är (16) år eller äldre.

2.2

Användaren ansvarar för allt han/hon gör i förbindelse med användning av sitt konto. Kontot kan endast användas av Användaren och kan inte användas av eller överföras till andra personer. Föräldrar/målsmän kan ändå använda sitt eget konto å sina barns vägnar, förutsatt att barnet är under 18 (arton) år. Snapmed ansvarar inte för felaktig användning av kontot orsakat av utomstående, eller för konsekvenser och eventuella skador till följd av sådan felaktig användning.

2.3

Användaren ansvarar för att kontot används i enlighet med riktlinjerna och att detta avtal samt andra villkor som anges på nätsidorna, och i enlighet med de lagar och regler som gäller vid alla tillfällen. Användaren ansvarar själv för all information som han/hon uppger på eller via sitt konto, och således även för det denna information innehåller.

2.4

Genom att registrera ett konto på nätsidorna bekräftar och godtar Användaren de tekniska specifikationerna, villkoren och begränsningarna för nätsidan och Tjänsterna. Dessa finns beskrivna i Snapmeds ständigt gällande Tjänste- och produktbeskrivningar och finns tillgängliga på nätsidorna.

2.5

Genom att registrera ett konto på nätsidorna, godtar och bekräftar Användaren att Snapmed kan använda den angivna kontaktinformationen för att skicka information via e-post och SMS. Användaren har rätt att avregistrera sig specifikt från denna typ av kommunikation. Om Användaren ber om det, är Snapmed skyldigt att samtycka detta så snabbt som möjligt efter att förfrågan har registrerats hos Snapmed.

2.6

Innehåll som Snapmed publicerar eller gör tillgängligt via nätsidorna, utgör ett tillägg till de medicinska råden från läkarna i Tjänsten och är syftar inte till att ersätta bedömningar, diagnoser eller råd från en läkare. Användning av nätsidan är bara ett tillägg till den traditionella hälsovården. Det är ämnat som ett hjälpmedel för läkare som specialiserar sig på hud så att de ska kunna ge råd till personer med problem rörande huden och relaterade hälsotillstånd på ett effektivt sätt.

2.7

Med hänsyn till Tjänstens tekniska utformning och läkarna som är anslutna till den tekniska lösningen är Tjänsten begränsad till vissa typer av sjukdomar och hälsotillstånd kring hud som beskrivits i dessa villkor och på Snapmeds nätsidor.

3. Priser och betalning

3.1

Priser och avgifter för Tjänsten och andra kostnader som kan tillkomma framgår av den ständigt giltiga prislistan på våra nätsidor, eller på nätsidorna hos våra samarbetspartners som du har hänvisats till tjänsten av. Information om betalning kommer alltid uppges innan beställning och betalning genomförs.

3.2

Betalning för Tjänsten genomförs när beställningen genomförs vid direkt beställning via våra nätsidor. Du kan inte beställa Tjänsten direkt innan betalningen är godkänd. Om du beställer via en av våra samarbetspartners kommer detta bero på avtal och informeras om via partnern och Snapmed.

4. Snapmeds ansvar

4.1

Snapmed ansvarar för att säkerställa att Tjänsten efterlever norsk lagstiftning om elektronisk e-handel och andra informationssamhällstjänster samt norsk lag om fjärravtal av avtal som ingåtts utanför fast verksamhetsort, och motsvarande lokal lagstiftning. Snapmed ansvarar inte för förlust av data.

4.2

Snapmed ansvarar inte för innehållet på nätsidor som länkar till eller från bolagets nätsidor.

4.3

Snapmed har som mål att nätsidorna ska ha bästa möjliga tillgänglighet vid varje tidsperiod. Användaren ska ges rimlig möjlighet att besöka sitt konto och nätsidorna när som helst under dygnet och beställa Tjänsterna. Konsultationerna bedöms under vanlig kontorstid och senast 24 timmar efter att de skickats in. Nätsidan och personligt konto på nätsidan ställs till förfogande i enlighet med det ovan nämnda, med undantag för tillåtna avbrott, till exempel, men inte begränsat till, planerat underhåll eller avbrott som har meddelats på nätsidorna.

4.4

Snapmed ansvarar inte för avbrott i tillgänglighet som orsakas av

a) fel/problem i Användarens maskinvara/utrustning, nätverk, programvara eller fel i programvara som utgör en tredje parts produkt , och som Snapmed inte kan förbättra trots att Snapmeds experter har försökt korrigera dem eller komma runt dem,

b) andra omständigheter som Användaren ansvarar för i enlighet med detta avtal och andra riktlinjer,

c) virus eller andra säkerhetsangrepp som uppkommer trots Snapmeds säkerhetsåtgärder,

d) omständigheter som utgör force majeure i enlighet med punkt 10 nedan.

4.5

Snapmed ansvarar för driften av nätsidan och Tjänsterna. Det innebär att leverera överföring av text, bild och video mellan kontoinnehavare och läkare och tillhörande Tjänster som lagring av information och annan information som Snapmed ställer till förfogande på Användarens konto på nätsidorna. Snapmed ansvarar inte för hälsovård, information eller rekommendationer som sjukvårdspersonal ger Användarna skriftligen, via video eller per telefon.

4.7

Avbrott eller fel som gör att nätsidorna inte är tillgängliga ska rapporteras snarast möjligt till Snapmeds kundtjänst på support@snapmed.no.

4.8

Fel kommer i första hand hanteras genom försök till förbättring, förutsatt att detta kan göras utan orimlig kostnad eller olägenhet för Snapmed. Snapmed förbehåller sig rätten att förbättra fel på egen bekostnad förutsatt att detta kan göras utan orimlig kostnad eller olägenhet för Användaren. Om fel inte kan förbättras har Användaren rätt till en rimlig prisnedsättning och - med de begränsningar som beskrivits nedan -ersättning för eventuella direkta skador som kan dokumenteras.

4.9

Snapmed ansvarar inte för fel som orsakas av Användaren eller förhållanden som Användaren ansvarar för. Snapmed ansvarar inte heller för eventuella personskador eller andra konsekvenser som direkt eller indirekt kan härledas till användning eller felaktig användning av information som ges, presenteras eller hänvisas till på nätsidorna. Snapmeds ansvar är under alla omständigheter begränsade till dokumenterade direkta skador, och ersättningen är begränsad till ett maximalt belopp på tolv tusen (12.000) norska kronor. Snapmed ansvarar inte för följdskador, förlust, uteblivna förväntade besparingar och/eller andra indirekta skador.

5. Immateriella rättigheter m.m.

5.1

Ägarrättigheter, upphovsrätter och alla övriga rättigheter knutna till Snapmeds varumärke, företag och nätsida, samt samtliga dokument som används av och/eller tillhandahålls av Snapmed på nätsidorna, till exempel, men inte begränsat till, dessa generella Användarvillkor, tillhör uteslutande Snapmed. Snapmed förbehåller sig därför en exklusiv rätt att nyttja ovan nämnda material. All kopiering, ändring, överföring och/eller annan användning av Snapmeds material som inte uttryckligen är tillåtet i enlighet med detta avtal eller de instruktioner Snapmed har gett skriftligen är förbjudet. Användaren bekräftar och godtar att oberättigat bruk av Snapmeds immateriella rättigheter - utöver att bryta mot detta avtal - kan vara straffbart. Snapmed förbehåller sig rätten att ta till rättsliga åtgärder vid oberättigad användning av Snapmeds immateriella rättigheter.

5.2

Eventuella immateriella rättigheter som uppstår till följd av att Snapmed ställer nätsidorna och/eller andra Tjänster till Användarens förfogande, ska tillfalla Snapmed med ensamrätt. Detta omfattar även rätten till att fritt ändra och överföra sådana rättigheter.

6. Avbeställning av bedömning

6.1

Användaren kan avbeställa en bildkonsultation kostnadsfritt före hanteringen har påbörjats och senast 12 timmar före en läkartid via video. Om avbeställning sker i enlighet med detta, ska Användaren få återbetalat det han eller hon har betalat inom 14 dagar.

6.2

Användaren samtycker till att han/hon inte har en avbeställnings-/ångerrätt efter att hanteringen har påbörjats eller mindre än 12 timmar före läkartid oavsett om Användaren bedömer att tillståndet inte längre behöver bedömas. Vid dessa tillfällen har Användaren inte rätt till ersättning för det han/hon har betalat för bedömningen eller läkartiden.

7. Oberättigad användning och information

7.1

Snapmed ser allvarligt på alla former av oberättigad användning av Kontot och Tjänsten i strid med dessa generella villkor och/eller Snapmeds ständigt gällande riktlinjer för säkerhet, etik o.s.v. Det är bland annat inte tillåtet att filma konsultationer med sjukvårdspersonal eller på något sätt bidra till att sprida sådant material. Snapmed kommer att ingripa mot bekräftad eller förväntad oberättigad användning av Kontot, nätsidorna, etc.

7.2

Snapmed förbehåller sig rätten till - och utan föregående varning eller meddelande till Kontoinnehavaren - att ta bort information från Tjänsten, spärra Kontoinnehavarens sida eller vidta andra åtgärder på grund av avtalsbrott av Kontohavarens sida eller för att beskydda Tjänstens anseende och tillförlitlighet. Detta kan Snapmed göra när som helst och utan ansvar för eventuella konsekvenser. Vid spärrning av kontot har Snapmed dessutom rätt att säga upp Avtalet i enlighet med punkt 8.2 nedan.

7.3

Om kontoinnehavaren har brutit mot Avtalen eller gällande lagar och regler, eller har använt Tjänsten på ett olagligt eller oberättigat sätt, är Kontoinnehavaren skyldig att ersätta och täcka alla förluster som Snapmed drabbas av på grund av detta (inklusive, men inte begränsat till, advokatkostnader, rättegångskostnader och alla krav från tredjepart).

7.4

Snapmed kan inte ta fram personuppgifter om Kontoinnehavaren som Leverantören av hälsovård är datansvarig för i enlighet med gällande regelverk, och som Leverantören av hälsovård inte vill eller kan göra tillgängliga i Tjänsten.

8. Avtalstid och uppsägning

8.1

Detta avtal är giltigt från och med den tid då Användaren beställer en bedömning från Snapmed. Användaren har alltid rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan såvida det inte kvarstår betalning för Tjänster som har beställts via Snapmed. Vid uppsägning ska Snapmed ta bort det avslutade kontot som tillhör Användaren och all sparad information knuten till Användaren.

8.2

Snapmed har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter mot dessa avtalsvillkor eller andra bestämmelser i avtal och riktlinjer eller det finns skälig grund till misstanke om avtalsbrott och Användaren inte korrigerar sådant brott inom trettio (30) dagar efter att ha fått skriftlig information om detta. Vid uppsägning blir Användarens konto spärrat och då blir avtalen automatiskt ogiltiga. Sparad information om Användaren ska tas bort snarast.

8.3

En kund som är spärrad från sitt konto i enlighet med denna punkt, har inte rätt att registrera sig på nytt eller registrera ett nytt konto utan särskilt tillstånd från Snapmed.

9. Utveckling och villkorsändringar

9.1

Snapmed förbehåller sig rätten att ändra kontot och Tjänstens omfång och funktion. Produkt- och Tjänsteutveckling kan till exempel inkludera, men är inte begränsad till, layout, innehåll, Tjänster och funktioner och kan innebära att avtal och riktlinjers villkor påverkas. Sådana förändringar meddelas via nätsidorna och/eller via e-post. De ständigt giltiga användarvillkoren finns tillgängliga på nätsidorna.

9.2

Användaren har rätt att säga upp avtalen med omedelbar verkan om Snapmed gör ändringar på nätsidorna eller i avtal och riktlinjer som medför en betydande olägenhet för Användaren. Vid sådana tillfällen har Användaren rätt till återbetalning om han/hon har betalat för bedömningen, men denna inte har påbörjats vid tiden för uppsägning.

10. Force majeure

10.1

Snapmed ger inte ersättning för skador som orsakas av strejk, brand, bestämmelser från myndigheter, arbetskonflikter, olyckor, fel eller förseningar hos underleverantörer, driftstopp i offentliga kommunikationssystem eller andra förhållanden som ligger utanför Snapmeds kontroll, som Snapmed inte rimligen kan förväntas räkna med, och som har konsekvenser som Snapmed inte kan förväntas klara av och undvika eller hantera. Om en omständighet i enlighet med denna punkt varar i mer än en (1) månad har båda parter rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. I sådana tillfällen har användaren rätt att få återbetalt belopp för bildkonsultation eller läkartid som har beställts men ännu inte påbörjats.

11. Meddelanden

11.1

Användaren måste uppge en e-postadress och ett mobilnummer där han/hon kan ta emot bekräftelser, påminnelser och andra meddelande som kan komma från Snapmed. Om kontaktupplysningarna ändras, är Användaren skyldig att registrera nya korrekta upplysningar så snart som möjligt. Uppsägningar eller andra meddelanden ska ges via e-post.

11.2

Meddelandet anses som levererat till mottagaren

a) om den har skickats via e-post, SMS eller fax; när mottagning behörigt bekräftats.

12. Personuppgifter

12.1

Vi hänvisar till vår Integritetsskyddspolicy för detaljerad information om hur vi behandlar dina personliga data, inklusive en tydlig beskrivning av dina rättigheter samt hur du kan utöva dessa.

13. Annat

13.1

Kontoinnehavaren kan inte överföra avtalen, rättigheter och/eller förpliktelser som medföljer avtalen till en annan part.

13.2

Snapmed förbehåller sig rätten att använda underleverantörer för att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med avtalen.

14. Tvister

14.1

Detta avtal lyder under svensk lag. Eventuella tvister med bakgrund i avtalen ska avgöras av en vanlig domstol.